Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ansökan om tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållssopor

Fastighetsägare ska alltid betala fast avgift, dvs även den som erhållit befrielse från sophämtning, beviljat uppehåll eller vid delning av kärl.

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:
Ansökan gäller: * (obligatorisk)
Ansökan gäller:Sökande: * (obligatorisk)
Sökande:OBS! Enligt gällande renhållningsföreskrifter gäller att uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader. Ansökan ska inlämnas senast två veckor före den avsedda uppehållsperioden. En förutsättning för uppehåll är att människor inte bor i huset. Om övernattning sker räknas boningshuset som bebott.
Uppehåll medges för maximalt två år i taget. Därefter krävs ny ansökan. Fast avgift ska erläggas vid uppehåll i hämtning.
Hantering av personuppgifter: Förbundet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret inkommit. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till förbundets hemsida.