Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Slam och latrin

Slamtömning

Tömning av enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och slutna tankar.

Slambil

Tömning av slam från slamavskiljare sker löpande under året enligt schemalagda turer. Extratömning kan utföras vid behov. Slutna tankar töms vid behov.

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Locket ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömningen. Märk gärna ut brunnen med en vimpel eller liknande för att den lättare ska synas.

Tänk på: Cement- och betonglock och även plastlock blir sköra med tiden. Lock som skadas vid normal hantering ersätts ej.

Framkomlig väg med erforderlig höjd och bredd för hämtningsfordonet ska finnas och vid behov vara plogad och sandad.

Latrin

3 stycken latrinkärl.

Hämtning av latrin utförs i alla våra Sydnärkekommuner.

Latrinkärl köps av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Kärl finns att köpa på våra återvinningscentraler. Till varje kärl medföljer en etikett som skall sitta på latrinkärlet vid hämtning. Det visar att kärlet är betalt.

Använd behållare ställs ut på anvisad plats, normalt platsen för sopkärlet, och hämtas vid soptunnan eller sopbilens ordinarie körväg.

Den som har förmultningstoalett, separerande toalett eller annan sorts torrtoalett ska normalt ta hand om latrinet själv. Kontakta miljöförvaltningen för närmare upplysning om vad som gäller.

Kärl utan etikett hämtas ej.

Priset är 420 kr/kärl . I kärlpriset ingår samtliga kostnader såsom hämtning, transport, destruktion av latrinet vid reningsverk samt moms.