Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Slamtömning

Slamtömning

Tömning av enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och slutna tankar.

Niklas vid brunn

Tömning av slam från slamavskiljare sker löpande under året enligt schemalagda turer. Extratömning kan utföras vid behov. Slutna tankar töms vid behov.

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Locket ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömningen. Märk gärna ut brunnen med en vimpel eller liknande för att den lättare ska synas.

Tänk på: Cement- och betonglock och även plastlock blir sköra med tiden. Lock som skadas vid normal hantering ersätts ej.

Framkomlig väg med erforderlig höjd och bredd för hämtningsfordonet ska finnas och vid behov vara plogad och sandad.

Närkefrakt slambil

I Askersund, Laxå och Lekebergs kommun är det Närkefrakt som tömmer slam.

Telefon: 0582-202 01, mån-fre 08.00 - 16.00

Telefon efter kl: 16.00: 070-319 92 27

 

Slambil VOAV.

I Hallsbergs kommun är det VOAV som tömmer slam.

Telefon: 0582-202 02, mån-fre 07.30 - 16.00

Jourtelefon: 0582-133 90

Slamtömningstaxa 2024

  • Slambrunn (enligt körlista) eller tank (vid budning: tömning inom 30 dagar): 0-4,0 m³: 1 260 kr
  • Akuttömning inom 24 tim (vardagar 7-16): 2 040 kr
  • Tömning inom 5 dagar (vardagar 7-16): 1 560 kr
  • Tömning av köksbrunn (i samband med tömning av slambrunn): 420 kr

Tillägg

  • Tilläggvolym över 4,0 m³: 240 kr / m³
  • Slanglängd över 20 meter: 60 kr / 10 meter

Slangtillägg debiteras för varje påbörjad 10-meterslängd, utöver de 20 meter som ingår i taxan. Längden beräknas från den plats där slambilen har möjlighet att stanna, via möjlig dragväg, t.ex. runt buskar och andra hinder, samt till botten av brunnen.

Bomkörningsavgift

Tömning har ej kunnat utföras pga hinder i vägen eller av andra orsaker: 600 kr