Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund
Vattentornet i Åsbro

Vatten och avlopp

Vattnet delas in i tre kategorier, dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. I tätorterna har kommunen oftast ansvar för vatten och avlopp.

Vårt dricksvatten och avloppsvatten

Vatten och avlopp levereras av kommunen inom det så kallade VA-verksamhetsområdet. På landsbygden har hushållen oftast eget avlopp och egen dricksvattenförsörjning.

Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen har två styrdokument: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA, och vatten- och avloppstaxan.

Vårt dagvatten

Inom VA-verksamhetsområdet tar ofta kommunen hand om dagvattnet som kan vara vatten från hustak och hårdgjorda ytor som gator och uppfarter. På landsbygden låter man ofta vattnet infiltreras i marken eller leder bort det i öppna diken.

Vattenmätare

Hur läser jag av vattenmätaren?

På vattenmätarens display finns fyra visartavlor med röda visare som visar den ögonblickliga förbrukningen (från vänster till höger): 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1000 liter/varv.

Står dessa still förbrukas inget vatten. På skalan finns även ett svart indikeringshjul. Det skall i regel stå helt stilla när inget vatten används.

Skulle det dock konstant röra sig åt något håll kan detta tyda på ett läckage i fastigheten, till exempel en rinnande toalett eller kran.

Lämna avläsning av din vattenmätare Öppnas i nytt fönster.

Kontakt felanmälan

Misstänker du att det är stopp i avloppet, har du dåligt tryck eller har
du sett en misstänkt vattenläcka kan du kontakta din kommun.