Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Sydnärkes kommunalförbund

Tegelgatan 2

Bakgrund

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg bildade 1 januari 2015 Sydnärkes kommunalförbund för att genom förbundet samverka kring avfallshanteringen i sydnärke. Förbundets kontor finns i Hallsberg.

Kommunalförbundet ansvarar för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap. Miljöbalken. Nya avfallsplaner fastställdes sommaren 2017 och sträcker sig fram till och med 2020.

Förbundet ska medverka till att skapa en hållbar avfallshantering med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål.

De gemensamma resurserna nu förbundet förfogar över ska bidra till att förbättra avfallshanteringen och öka servicen mot kommuninnevånarna i de fyra kommunerna.

Ett kommunalförbund ska ses som och fungera som en kommun och lyder också under kommunallagen. Förbundet är en egen juridisk person.

Finansieringen av verksamheten sker till största delen genom de avgifter förbundet tar in vilka utgår från de taxor kommunfullmäktige i respektive kommun har fastställt.

Vad gör vi?

Förbundet ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i de fyra kommunerna. I Askersund och Laxå sker insamlingen på entreprenad och i Hallsberg och Lekeberg sker insamlingen med förbundets egna sopbilar.

Vi driver återvinningscentraler i Askersund, Hallsberg, Laxå och i Lekeberg. Den förstnämnda togs i drift den 2 september 2017. Vi ansvarar även för slamsugningen i kommunerna av trekammarbrunnar, slutna tankar o dyl. I samtliga kommuner sker detta på entreprenad.

I Askersund, Laxå och Lekeberg påbörjades utsortering av matavfall under 2014. I Hallsberg infördes denna sortering sommaren 2016. Insamlingen av detta avfall sker i speciella gröna påsar. Dessa transporteras tillsammans med övrigt avfall  till Tekniska Verken i Linköping där en optisk utsortering av de gröna påsarna sker. Matavfallet går till en biogasanläggning där det framställs fordonsgas. Övrigt avfall bränns i verkets förbränningsanläggning.

Förbundet sköter på uppdrag av Askersunds, Hallsbergs och Lekebergs kommun kundtjänsten för dessa kommuners VA-kunder.

Vad är i övrigt på gång?

Planer på att bygga nya återvinningscentraler i Lekeberg och Laxå kommun finns.

En fortsatt översyn av Återbruksverksamheterna vid centralerna kommer att ske med syftet att förbättra möjligheten att lämna saker som kan återanvändas.

I Hallsberg undersöker vi möjligheten att bygga en omlastningsstation för hushållssoporna från Hallsberg och Lekeberg. I dagsläget omlastar vi dessa sopor i Laxå och Kumla.