Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR(General Data Protection Regulation)

Den allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta benämns trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta krävs det att Sydnärkes kommunalförbund mer tydligt visar hur vi arbetar med hantering av personuppgifter. Tidigare reglerades hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den lagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen innebär ett större ansvar för den som hanterar personuppgifter. Kommunalförbundet har därför anpassat sitt arbetssätt och kommer bland annat att:

  • göra konsekvensbedömningar vid behandling av känsliga personuppgifter
  • anmäla incidenter kring personuppgifter (exempelvis ett dataintrång) till Datainspektionen
  • föra register över all behandling av personuppgifter som görs av kommunalförbundet
  • genomföra regelbunden uppföljning av arbetet med dataskyddsförordningen

Hur arbetar vi med dataskyddsförordningen?

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Här arbetar vi hela tiden för att säkerställa att vi lever upp till lagstiftning kring dataskydd. Vi ser dataskyddsförordningen som en möjlighet att arbeta strukturerat med personuppgifter. Målet är att hanteringen av personuppgifter hela tiden ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre.

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter?

Då är du välkommen att kontakta kommunalförbundets dataskyddsombud via vår kundtjänst: 0582-68 57 00