Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Hallsbergs kommun

VA-TAXA 2024

Hallsbergs reningsverk

Fast avgift per år

  • Qn 2,5: 3 192 kr/år
  • Qn 6,0: 16 868 kr/år
  • Qn 10,0: 36 156 kr/år

Ett tillägg på 356 kr tas ut på mätare med pulsgivare.

Rörlig avgift/m³

Den rörliga avgiften baseras på mängden levererat vatten och är 30,30 kr per m³. Normalt läses vattenmätaren av en gång per år genom att vi skickar ut en blankett där du ansvarar för att uppgiften om mätaravläsningen återsänds till oss.

Bostadsenhetsavgift

En årlig avgift per bostadsenhet i småhus, flerbostadshus och därmed jämställd fastighet: 480 kr. Med jämställd fastighet menas fastigheter med lokaler där verksamheten till stor del bedrivs inomhus, t.ex. affärslokaler, industrilokaler, skolor etc.

Lokalyta

För lokalyta upp till 20 000 m² är avgift per påbörjad 200 m² 480 kr.

För den del av lokalyta som överstiger 20 000 m² är avgift per påbörjad 400 m² 480 kr.

Tomtyteavgift

Avgift för tjänsten bortledning av dagvatten tas ut med 0,53 kr/m² tomtyta och år för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. Avgift tas ut endast upp till 50 000 m² tomtyta.

För fastigheter med verksamhet huvudsakligen utomhus, så kallad ”annan fastighet” enligt punkt 3.2 i gällande VA-taxa, tas avgift ut med 850 kr per påbörjad 1000 m² tomtyta och år, i stället för lokalytebaserad avgift. I avgiften ingår grundläggande nytta av vattenförsörjning samt tjänsterna bortledning av spill- och dagvatten. Avgift tas ut endast upp till 50 000 m² tomtyta.