Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Anslagstavla

Det här är kommunalförbundets officiella anslagstavla.

Anslagstavlan kommer att innehålla information om:

  • när direktionen har öppna sammanträden som du kan gå på
  • när ett protokoll är justerat och vad som står i protokollet
  • information om hur du gör för att överklaga ett beslut
  • annan information som enligt lag ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut som är fattat av Sydnärkes kommunalförbunds direktion skriver du till Förvaltningsrätten i Karlstad. Brevet ska dock skickas eller lämnas in till Sydnärkes kommunalförbund.

Adress: Sydnärkes kommunalförbund, Södra Allén 2, 694 30 Hallsberg

Överklagandet ska vara hos kommunalförbundet inom tre veckor från den dag protokollet anslås (finns att läsa på hemsidan). Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton så räcker det med att skrivelsen kommer in nästa vardag.

Skrivelsen med överklagan ska innehålla:

  • Den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Uppgift om vilket beslut som överklagas, beslutande nämnd samt dagen för beslutet.
  • De skäl som klaganden har för att anse att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha
  • De bevis som klaganden vill åberopa som stöd för sitt yrkande.

Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller hand ombud. Om klaganden anlitar ett ombud ska denna sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.