Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund
Vattentornet i Åsbro

Vatten och avlopp

Vattnet delas in i tre kategorier, dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. I tätorterna har kommunen oftast ansvar för vatten och avlopp.

Vårt dricksvatten och avloppsvatten

Vatten och avlopp levereras av kommunen inom det så kallade VA-verksamhetsområdet. På landsbygden har hushållen oftast eget avlopp och egen dricksvattenförsörjning.

Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen har två styrdokument: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA, och vatten- och avloppstaxan.

Vårt dagvatten

Inom VA-verksamhetsområdet tar ofta kommunen hand om dagvattnet som kan vara vatten från hustak och hårdgjorda ytor som gator och uppfarter. På landsbygden låter man ofta vattnet infiltreras i marken eller leder bort det i öppna diken.

Kontakt felanmälan

Misstänker du att det är stopp i avloppet, har du dåligt tryck eller har
du sett en misstänkt vattenläcka kan du kontakta din kommun.

Vattenmätare

Hur läser jag av vattenmätaren?

På vattenmätarens display finns fyra visartavlor med röda visare som visar den ögonblickliga förbrukningen (från vänster till höger): 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1000 liter/varv.

Står dessa still förbrukas inget vatten. På skalan finns även ett svart indikeringshjul. Det skall i regel stå helt stilla när inget vatten används.

Skulle det dock konstant röra sig åt något håll kan detta tyda på ett läckage i fastigheten, till exempel en rinnande toalett eller kran.