Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vattentornet i Åsbro Foto: Sonny Larsson

Vatten och avlopp

Vattnet delas in i tre kategorier, dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. I tätorterna har kommunen oftast ansvar för vatten och avlopp.

Vårt dricksvatten och avloppsvatten

Vatten och avlopp levereras av kommunen inom det så kallade VA-verksamhetsområdet. På landsbygden har hushållen oftast eget avlopp och egen dricksvattenförsörjning.

Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen har två styrdokument: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA, och vatten- och avloppstaxan.

Vårt dagvatten

Inom VA-verksamhetsområdet tar ofta kommunen hand om dagvattnet som kan vara vatten från hustak och hårdgjorda ytor som gator och uppfarter. På landsbygden låter man ofta vattnet infiltreras i marken eller leder bort det i öppna diken.

Kontakt felanmälan

Misstänker du att det är stopp i avloppet, har du dåligt tryck eller har
du sett en misstänkt vattenläcka kan du kontakta din kommun.