Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Sydnärkes kommunalförbund

Bakgrund

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg bildade 1 januari 2015 Sydnärkes kommunalförbund för att genom förbundet samverka kring avfallshanteringen i sydnärke. Förbundets kontor finns i Hallsberg.

Kommunalförbundet ansvarar för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap. Miljöbalken.

Förbundet ska medverka till att skapa en hållbar avfallshantering med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål.

De gemensamma resurserna nu förbundet förfogar över ska bidra till att förbättra avfallshanteringen och öka servicen mot kommuninnevånarna i de fyra kommunerna.

Ett kommunalförbund ska ses som och fungera som en kommun och lyder också under kommunallagen. Förbundet är en egen juridisk person.

Finansieringen av verksamheten sker till största delen genom de avgifter förbundet tar in vilka utgår från de taxor kommunfullmäktige i respektive kommun har fastställt.

Vad gör vi?

Förbundet ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i de fyra kommunerna. I Askersund, Laxå och Lekeberg sker insamlingen på entreprenad. I Hallsbergs kommun sker insamlingen med förbundets egna sopbilar. Från och med september 2017 kommer förbundet även att hämta hushållssoporna i Lekebergs kommun.

Vi driver återvinningscentraler i Hallsberg, Laxå och i Lekeberg. I Askersund finns också en återvinningscentral men som drivs på entreprenad. Askersunds kommun håller på att bygga en ny central för förbundets räkning. Uppstart beräknas under hösten 2017 och den kommer att drivas i egen regi som de övriga centralerna.

Vi ansvarar även för slamsugningen i kommunerna av trekammarbrunnar, slutna tankar o dyl. I samtliga kommuner sker detta på entreprenad.

I Askersund, Laxå och Lekeberg påbörjades utsortering av matavfall under 2014. I Hallsberg infördes denna sortering sommaren 2016. Insamlingen av detta avfall sker i speciella gröna påsar. Dessa transporteras tillsammans med övrigt avfall  till Tekniska Verken i Linköping där en optisk utsortering av de gröna påsarna sker. Matavfallet går till en biogasanläggning där det framställs fordonsgas. Övrigt avfall bränns i verkets förbränningsanläggning.

Förbundet sköter på uppdrag av Askersunds, Hallsbergs och Lekebergs kommun kundtjänsten för dessa kommuners VA-kunder.

Vad är i övrigt på gång?

En översyn av öppettiderna på återvinningscentralerna kommer att ske inför öppnandet av en ny central i Askersund. Målsättningen är att totalt öka öppethållandet och att det alltid ska finnas en central som är öppen.

Under våren kommer en gemensam renhållningsordning, dvs avfallsplan och avfallsföreskrifter, att fastställas med mål och åtgärder t o m 2020. Renhållningsordningen blir gemensam för alla fyra kommunerna.

En fortsatt översyn av Återbruksverksamheterna vid centralerna kommer att ske med syftet att förbättra möjligheten att lämna saker som kan återanvändas.

Läs gärna vår nya broschyr:

Det är vi som tar hand om ditt avfalllänk till annan webbplats