Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Slam och latrin

Slam

Tömning av slam från slamavskiljare sker löpande under året enligt schemalagda turer. Extratömning kan utföras vid behov. Slutna tankar töms vid behov.

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Locket ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömningen. Märk gärna ut brunnen med en vimpel eller liknande för att den lättare ska synas.

Tänk på: Cement- och betonglock och även plastlock blir sköra med tiden. Lock som skadas vid normal hantering ersätts ej.

Framkomlig väg med erforderlig höjd och bredd för hämtningsfordonet ska finnas och vid behov vara plogad och sandad.


Latrin

Hämtning av latrin utförs i alla våra Sydnärkekommuner. Behållare köps på återvinningscentralerna i dessa kommuner (se vidare under respektive kommun). Använd behållare ställs ut på anvisad plats, normalt platsen för sopkärlet.

Den som har förmultningstoalett, separerande toalett eller annan sorts torrtoalett ska normalt ta hand om latrinet själv. Kontakta miljöförvaltningen för närmare upplysning om vad som gäller.