Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Hallsbergs kommun

Hallsbergs reningsverk

VA-TAXA 2019

Avgifter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Årsavgiften för en bostadsfastighet beräknas:

grundavgift + rörlig avgift+ dagvattenavgift. För flerbostadsfastighet tillkommer lägenhetsavgift. En fastighet som enbart är ansluten till dricksvatten eller spillvatten debiteras reducerad avgift. Alla priser inkl. moms.

Grundavgift

Mätaravgiften påverkas av storleken på mätaren samt antalet mätare. Ju större mätare som finns i fastigheten ju mer vatten måste kommunen kunna leverera till fastigheten samt omhänderta motsvarande mängd spillvatten.

Mätarstorlek och årskostnad

  • Qn 2,5: 2 760 kr/år
  • Qn 6,0: 7 290 kr/år
  • Qn 10,0: 14 580 kr/år

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften baseras på mängden levererat vatten och är 26,25 kr per m³. Normalt läses vattenmätaren av en gång per år genom att vi skickar ut en blankett där du ansvarar för att uppgiften om mätaravläsningen återsänds till oss.

Lägenhetsavgift

  • En årlig avgift per lägenhet i flerbostadshus: 730 kr.

Dagvattenavgift

Avgiften för dagvatten skall täcka kommunens kostnader för avledning av regn- och dräneringsvatten från fastigheter.

  • En årlig avgift för bostadshus: 210 kr
  • För industrifastighet per 1000 m² tomtyta: 210 kr