Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Slam och latrin - Lekebergs kommun

Slam

Närkefrakt utför tömning av enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och slutna tankar i Lekebergs kommun. Sydnärkes kommunalförbund fakturerar för dessa tjänster.

 

Slamtömningstaxa 2019

Tömning enligt turlista

  • Slambrunn eller tank
    • 0-4,0 m³: 713 kr
  • Tillägg
    • volym över 4,0 m³: 190 kr / m³

Tömning utöver turlistan

  • Särskilt tillägg till avgiften enligt ovanstående:
    • tömning och borttransport, 334 kronor

Enskild avloppsanläggning tömmes minst en gång per år vid permanentbostad, och vid fritidsbostad minst en gång vartannat år enligt gällande renhållningsföreskrifter.

Latrin

Latrinbehållare ställs ut av fastighetsägaren och hämtas vid soptunnan eller sopbilens ordinarie körväg.

Latrinkärl köps av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Kärl finns att köpa på återvinningscentralen i Askersund, återvinningscentralen vid Mosjön i Laxå, återvinningscentralen i Hallsberg och återvinningscentralen i Fjugesta. Till varje kärl medföljer en etikett som skall sitta på latrinkärlet vid hämtning. Det visar att kärlet är betalt.

Kärl utan etikett hämtas ej.

Priset är 350 kr/kärl . I kärlpriset ingår samtliga kostnader såsom hämtning, transport, destruktion av latrinet vid reningsverk samt moms.