Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

2018-10-03

Nya inspirerande mål för minskade avfallsmängder

Avfall Sveriges pressmeddelande 2018-09-25

Ambitionen är att till 2025 minska mängden restavfallet och matavfallet med 25
procent. Det är ett mål som Avfall Sverige vill erbjuda kommuner och kommunala
bolag att verka för.
Avfall Sverige har satt upp frivilliga mål för kommunernas avfallsambitioner och styrelsen har nu
lagt fast ett mål om minskade avfallsmängder. Tanken är att det ska fungera som en inspiration
för kommuner och kommunala bolag i arbetet att nå högre upp i avfallshierarkin. Det är fritt för
kommuner att anta utmaningen som är tuff - men realistisk. Det finns ett starkt engagemang att
arbeta med både återanvändning och att förebygga avfall och alltmer erfarenheter byggs upp.
Innebörden av målet är att mängden matavfall och restavfall ska minska med 25
procent, räknat per person, till 2025 baserat på utgångsläget 2015 - kort kallat
25/25-målet. År 2025 valdes eftersom det är samma årtal som förändringarna i
insamlingsansvaret ska vara genomförda.
Målet är helt i linje med EU:s ambition att minska matsvinnet. Det passar också väl ihop med de
ökade kraven avseende källsortering som regeringen beslutade om tidigare under sommaren. De
syftar till ökad återvinning och bör därmed leda till mindre mängder förpackningar- och
returpapper i restavfallet.

- Idag hamnar en hel del förpackningar och returpapper i restavfallet som borde


återvunnits. Därför måste utsorteringen öka. Matsvinnet behöver också minska, vilket
går hand i hand med införandet av obligatorisk matavfallsinsamling. När allt detta sker
samtidigt bör avfallsmängderna minska vilket det nya 25/25 målet ska kunna visa, säger
Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.
25/25-målet ska också ses som ett steg på vägen för att närma oss Avfall Sveriges vision om att
”det finns inget avfall”. Under hösten kommer Avfall Sverige att utveckla och kommunicera
detaljerna kring hur målet ska formuleras, mätas och följas upp så att kommunerna från och med
verksamhetsåret 2019 kan påbörja sina mätserier. Och fler får gärna haka på:
– Det mål som vi tagit fram tar sikte på den avfallshantering som kommunerna har
rådighet över. Vi ser gärna att andra branscher sätter upp liknande frivilliga mål som
leder fram till minskade avfallsmängder, avslutar Weine Wiqvist.
För mer information, kontakta
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, 040-35 66 05, 070-893 15 99
Åsa Hagelin, Rådgivare för förebyggande och återanvändning. 070-553 15 45, asa.hagelin@avfallsverige.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall
Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner.
Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns
inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.
Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.